Nieruchomość

UWAGA!

OBWIESZCZENIE ARCHIWALNE
Ta licytacja już się odbyła.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Data i Godzina Licytacji: 
27/03/2013 - 14:00

Obwieszczenie o licytacj nieruchomości


 

 -  

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2013r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. 78-500 Drawsko Pomorskie, ul.Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego Lokal mieszkalny nr 2 w Linownie 28 o pow. 187,5 m2 wraz z poieszczeniami gosp. udział związany z własnością lokalu wynosi 525/1000.

położonego: 78-500 Drawsko Pom., Linowno 28/2,

 

dla którego Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K01D/00033245/6

 

Suma oszacowania wynosi 57 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 760,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 18 12403871 1111 0010 1182 2935

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy ul.Jasna 3 pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.