Licytacja nieruchomości

UWAGA!

OBWIESZCZENIE ARCHIWALNE
Ta licytacja już się odbyła.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Data i Godzina Licytacji: 
28/03/2013 - 09:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.03.2013 o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu w sali nr 46 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00051296/1 w postaci działek o nr 400 i 401 o powierzchni 0,08 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym położone w Pietrzykowicach, przy ul. Rolnicza 8 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 66.200,00 zł.

Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 44.133,33 zł. (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 6.620,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K O M O R N I K

 

 

Agata Różycka