Licytacja nieruchomości

UWAGA!

OBWIESZCZENIE ARCHIWALNE
Ta licytacja już się odbyła.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Data i Godzina Licytacji: 
19/04/2013 - 09:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.04.2013 r. o godz 9:00 w sali nr 12 Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., ul.Sądowa 3, odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika

Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl.- Kokoszycach, składa się z działek budowlanych nr 489/206 oraz 490/206 o łącznej powierzchni 2461 m2. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wodzisław Śl. pod nr GL1W/00046556/7.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 85.000,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 63.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 8.500,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w dniu 05.04.2013 r. o godz. 10.00 zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl.

mgr Piotr Szweda